Роль курсу інформатики у формуванні ключових компетентностей:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Уміння:створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою;висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.

Ставлення:усвідомлення комунікаційної ролі ІТ;уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику;надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

2. Спілкування іноземними мовами.

Уміння:використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами;використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів;оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.

Ставлення:усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації в глобальному контексті;розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них.

3. Математична компетентність.

Уміння:розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.Ставлення:усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ.

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.Уміння:застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій;послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення:усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях.

5. Інформаційно-цифрова компетентність.Розкривається у змісті предмета.

6. Уміння вчитися впродовж життя.Уміння:організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.

Ставлення:виявлення допитливості, наполегливості, упевненості, уміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики;усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя;усвідомлення відповідальності за власне навчання.

7. Ініціативність і підприємливість.Розкривається через наскрізну змістову лінію.

8. Соціальна та громадянська компетентності.Розкривається через наскрізну змістову лінію.

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

Уміння:грамотно й логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування та взаємодії у віртуальному просторі;враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття в глобальному інформаційному суспільстві;усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства.

10. Екологічна грамотність і здорове життя.Розкривається через наскрізну змістову лінію.

Кiлькiсть переглядiв: 951

Коментарi